Pro bono

Što označava pojam „pro bono“?

Pro bono (lat.) se odnosi na latinsku izreku pro bono publico, odnosno u prijevodu za opće dobro ili profesionalni rad koji se obavlja kao javna usluga za opće dobro i besplatno ili uz manju nagradu od uobičajene. U odvjetništvu, pojam se koristi u kontekstu profesionalnog pravnog savjetovanja ili zastupanja bez prava na nagradu od strane klijenata, odnosno u kontekstu prava na besplatnu pravnu pomoć kao dio javne usluge i profesionalne obveze odvjetnika prema osobama koje si ne mogu priuštiti plaćanje odvjetničkih usluga.

Tko ostvaruje pravo na „pro bono“ zastupanje?

Hrvatska odvjetnička komora, temeljem Zakona o odvjetništvu i Kodeksa odvjetničke etike, osigurava besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim osobama i žrtvama Domovinskog rata u pravnim stvarima u kojima te osobe ostvaruju prava koja su u vezi s njihovim položajem. Hrvatska odvjetnička komora u okviru pro bono zastupanja ne osigurava davanje pravnih savjeta i mišljenja kod odvjetnika.

Na koji način se ostvaruje pravo na besplatnu pravnu pomoć?

Besplatna pravna pomoć ostvaruje se imenovanjem od strane Hrvatske odvjetničke komore punomoćnika za zastupanje bez prava na nagradu. Punomoćnik se imenuje Rješenjem.

Radi ostvarivanja prava i besplatnu pravnu pomoć potrebno je Hrvatskoj odvjetničkoj komori, u Zagrebu, Koturaška 53/II dostaviti Molbu radi imenovanja punomoćnika bez prava na nagradu. Hrvatska odvjetnička komora će sukladno zakonu i aktima Rješenjem odlučiti o pojedinačnoj molbi.

U vlastoručno potpisanoj molbi potrebno je navesti za kakav postupak se traži punomoćnik, a ako se postupak već vodi u trenutku podnošenja, navesti radi čega se vodi, pod kojim poslovnim brojem i pred kojim tijelom te dostaviti presliku podneska ili druge odluke nadležnog tijela temeljem kojeg je započet. Budući da je pružanje besplatne pravne pomoći osigurano socijalno ugroženim osobama, uz molbu je potrebno dostaviti i:

  • presliku potvrde nadležne porezne uprave o imovnom stanju
  • presliku potvrde o visini mjesečnih primanja, potvrde Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti ili potvrde o redovnom školovanju
  • presliku domovnice
  • kada se radi o postupku radi osporavanja odnosno utvrđivanja očinstva, treba dostaviti i presliku rodnog lista maloljetnog djeteta u vezi kojeg se vodi postupak

Ako se radi o postupku radi uzdržavanja maloljetnog djeteta ili djece, molbu podnosi zakonski zastupnik navodeći pritom ime i prezime djeteta i kakav postupak uzdržavanja želi pokrenuti (utvrđivanje prava na uzdržavanje, ovrhu radi naplate iznosa uzdržavanja ili povišenje iznosa uzdržavanja), te prilaže u fotokopiji svoju domovnicu i rodni list djeteta.

Podnošenje molbe Hrvatskoj odvjetničkoj komori radi imenovanja punomoćnika za zastupanje bez prava na nagradu ne prekida protek i tijek zakonom ili na drugi način propisanih rokova.

Besplatna pravna pomoć koju osigurava Hrvatska odvjetnička komora ne odnosi se na davanje pravnih savjeta.

Smiju li odvjetnici pružati besplatnu pravnu pomoć i drugim osobama, koje nisu socijalno ugrožene ili nemaju status žrtava Domovinskog rata, odnosno kada to nije određeno Rješenjem Hrvatske odvjetničke komore?

Ne smiju. U slučaju da se besplatna pravna pomoć pruža osobama koje nisu to pravo nisu ostvarile na propisani način, Hrvatska odvjetnička komora može takvo ponašanje kvalificirati kao nelojalno poslovanje, odnosno pribavljanje klijenata na nelojalan način. Ukoliko želimo pomoći osobama koje nisu u kategoriji socijalno ugroženih osoba ili nisu žrtve Domovinskog rata koje ostvaruju pravo na besplatnu pravnu pomoć, dužni smo za savjetovanje ili zastupanje primijeniti, kao najnižu nagradu, minimalno dopušteno propisanu satnicu ili minimalno dopušteno obračunatu propisanu nagradu za obavljanje pojedine odvjetničke radnje.

Kako se utvrđuje visina satnice i nagrade za zastupanje?

Prilikom obračuna nagrade prema satnici ili nagrade za zastupanje, dužni smo primjenjivati Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, važeću u trenutku obavljanja pojedine odvjetničke radnje ili nastanka određenog troška. Za primjenu i tumačenje Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika nadležna je Hrvatska odvjetnička komora. Sve informacije u vezi važeće Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, njene primjene, njenim izmjenama, tumačenju pojedinih odredbi te načinu izračuna i obračuna nagrade i troškova, mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama Hrvatske odvjetničke komore (www.hok-cba.hr).

Vrh stranice